You are here

Projekty

 • Warsztaty związane z obchodami Międzynarodowego Roku Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Cykl spotkań dla młodzieży gimnazjalnej, których tematem przewodnim jest światło  - jego właściwości i zastosowania. Podjęte zostały zagadnienia optyki, optoelektroniki i energetyki słonecznej. Uczestnicy warsztatów poznali zjawiska optyczne, a także samodzielnie wykonywali doświadczenia prezentujące najciekawsze efekty związane ze światłem.
   

 • Projekt związany z 70 rocznicą Powstania Warszawskiego, które upamiętniało wspólne śpewanie patriotycznych tekstów, dzieci, młodzieży i ich opiekunów wraz z członkami Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem Anny Muszyńskiej. Oprócz śpiewania uczestnicy poznali fragment polskiej historii, najmłodsi z nich usłyszeli jak ważna była walka 1944 roku o Warszawę, starsi pogłębili wiedzę, a wszyscy godnie wspominali zarówno żołnierzy jak i ludność cywilną Warszawy.

 • Warsztaty naukowe z fizyki dla gimnazjalistów, podczas których uczniowie mają szansę poznać zjawiska fizyczne przez pokazy i eksperymenty, które nie są realizowane w programie szkolnym. Warsztaty umożliwiają korzystanie z nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, opanowanie dodatkowej wiedzy i praktyki wykraczającej poza program szkolny oraz zdobycie doświadczenia z zakresu ćwiczeń z dziedziny fizyki. Udział w ciekawych pokazach i eksperymentach, zwiększa szanse na lepsze zrozumienie nauk ścisłych.

 • Ogólnopolski konkurs gramatyczny w dwóch kategoriach - szkoła podstawowa i gimnazjum, którego celemj jest rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki - o. Onufrego Kopczynskiego - pijara, popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego oraz kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Konkurs promuje dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i rozwija uzdolnienia humanistyczne. Organizatorami konkursu są Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka”, Szkoła Podstawowa Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie i Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.  Każda edycja konkursu odbywa się w dwóch etapach - etap szkolny i etap ogólnopolski, który odbywa sie w siedzibie Pijarskich Szkół w Warszawie.

 • Warsztaty uczniów klas gimnazjalnych przybliżające najważniejsze dziedziny fizyki metodami doświadczalnymi. Zajęcia pozwalają poszerzyć wiedzę i rozwinąć zainteresowania tą trudną ale także bardzo ciekawą dyscypliną nauki. Podczas zajęć przeprowadzane są eksperymenty dzięki którym fizyka stanie się bliska i dużo prostsza. Na każdych zajęciach uczniowie  uczestniczą w doświadczeniach.
   

 • Projekt  rozwijający zainteresowania przedmiotami ścisłymi, szczególnie robotyką skierowany do dzieci w wieku 9-12 lat. Program realizowany w formie warsztatów, na których dzieci mają okazję poznać niesamowity świat robotów. Podczas zajęć uczestnicy budują swoje własne roboty i uczą się je programować tak, aby wykonywały powierzone im misje. Dzieci pracują w 2 - osobowych zespołach, każdy zespół ma do dyspozycji komputer i zestaw klocków do budowania robota. Udział w zajęciach to zabawa, która rozwija zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, kreatywności i pracy zespołowej.

   

 • Projekt skierowany do młodzieży gimnazjalnej, mający na celu pomoc w problemach wieku dorastania poprzez dostarczenie odpowiedniej lektury, czyli uruchomienie wypożyczalni książek „ O co chodzi w moim życiu?” - podzielonej na 3 działy: ciało, emocje i duch.

 • Warsztaty dzięki którym  gimnazjaliści mieli okazję odkryć, co chcieliby robić w niedalekiej przyszłości, jaki zawód wykonywać. Pomoc trenera umiejętności społecznych uzmysłowiła im prawdziwe pragnienia i umiejętności, które w nich drzemią.

 • Projekt zrealizowany z myślą o nauczycielach, aby wzbogacić ich warsztat pracy o umiejętność wychowywania i budowania relacji opartych na autorytecie i szacunku, nie tylko w kontaktach z  uczniami, ale również z rodzicami swoich podopiecznych. Program pokazał możliwości wprowadzenia korzystnych zmian w obszarze wychowywania m.in. przez, zwiększenie świadomości swoich zachowań i ich wpływu na relacje z uczniami, uświadomienie zależności relacji nauczyciel – uczeń; sposób wyrażania i reagowania na uczucia uczniów, bariery komunikacyjne; przyczyny zaburzonych zachowań uczniów, teoria urazów, zrozumienie mechanizmów powstawania niedostosowanych zachowań i budowanie sytuacji korygujących; sposoby reagowania i rozwiązywanie sytuacji  trudnych wychowawczo, umiejętność reagowania w sytuacjach konfliktu i konfrontacji z uczniem i rodzicem oraz zajmowanie stanowiska.

 • Warsztaty skierowane do ojców, aby mogli pełniej przeżyć swoje ojcostwo i poznać jego tajniki, ogromny potencjał, a także bardziej czynnie uczestniczyć w życiu własnych dzieci. Podczas warsztatów doświadczeni ojcowie-trenerzy pomagają zbudować równowagę na linii życie rodzinne - praca zawodowa, rozpoznać silne i słabe strony ojcostwa, rozwinąć umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi i zaangażowania w sprawy dziecka, uczą jak panować nad kryzysami w konstruktywny sposób, być konsekwentnym i aktywnie słuchać.

Pages